Plan de înlocuire al autovehiculelor taxi în perioada 2021-2023


Având în vedere aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr.159/2008, republicată, vă aducem la cunoştinţă Planul de înlocuire al autovehiculelor taxi în perioada2021-2023, precum şi principalele modificări referitoare la:
 • Prelungirea autorizaţiilor taxi – anul 2023

 • (1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, cumulativ următoarele condiţii:
  a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, pe toată perioada valabilităţii autorizaţiei taxi, este dotat cu dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotări care vor fi specificate în certificatul de agreare şi este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
  b) sunt respectate prevederile art. 36 din prezentul regulament, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;
  c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;
  d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
  e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, realizate de autovehiculele pentru a căror autorizaţii taxi solicită prelungirea;
  f) sunt respectate prevederile Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.
  (2) În vederea prelungirii transportatorul autorizat va depune la autoritatea de autorizare, conform graficului întocmit de către autoritatea de autorizare, după caz, o documentaţie ce trebuie să conţină:
  a) Cerere pentru prelungire autorizaţie taxi;
  b) Copie după AUTORIZATIA DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, valabilă;
  c) Autorizaţia taxi, în original;
  d) Copie după certificatul de înmatriculare şi după cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate
  sau
  Copie după certificatul de înmatriculare, după cartea de identitate şi după contractul de leasing a autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing ;
  e) Copie după certificatul de agreare;
  f) Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional);
  g) Copie după Contractul de dispecerizare;
  h) Declaraţie pe propria răspundere, în cazul transportului de bunuri şi mărfuri în regim de taxi că autovehiculul cu care se execută activitatea de transport marfă că este destinat acestui scop;
  i) Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale, însoţită de copie după certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto şi contractul de muncă al conducătorului auto, după caz .
  j) Dovada că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul care este angajat al transportatorului autorizat (în acest caz se anexează contractul de muncă înregistrat la ITM);
  k) Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat că pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, va înlocui, ori de câte ori se impune, autovehiculul a cărui vechime depăşeşte 10 ani.
  (3) Dosarele întocmite în condiţiile alin. (2) vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
  (4) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
  (5) Documentaţia depusă se analizează şi dacă sunt îndeplinite toate condiţiile se va emite Dispoziţie de Primar pentru prelungire.
  (6) Dacă transporatorul autorizat nu a depus documentaţia conform alin.(2) şi nu a respectat condiţiile prevăzute la alin.(1) şi la alin.(2) lit. k, autorizaţia taxi se reţine sau se va retrage, după caz.
  (7) Autorizaţia taxi se va elibera împreună cu setul de ecusoane corespunzător (cu condiţia achitării în prealabil a contravalorii acestora) şi după prezentarea dovezii de achitare a tarifului de prelungire.
  (8) Prelungirea autorizaţiei taxi, după termenul precizat la alin.(2), se poate realiza numai în cazuri justificate.
  (9) În caz de neconcordanţă între numărul autorizaţiilor taxi deţinute de transportatorul autorizat persoană juridică şi numărul taximetriştilor angajaţi cu contract de muncă (8 ore/zi) se va reţine un număr de autorizaţii taxi, direct proporţional cu numărul contractelor de muncă lipsă.
  Autorizaţiile taxi reţinute pentru care nu s-au depus documente sau nu au îndeplinit condiţiile prevăzute se vor putea retrage ulterior.”

 • Modificarea autorizaţiei taxi începând cu data de 25.03.2021
 • Art.36 (1) Transportatorul autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru care a obţinut o autorizaţie taxi, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi condiţii, cu cel puţin acelaşi punctaj privind criteriile de departajare pe care autovehiculul înlocuit l-a obţinut, la data eliberării autorizaţiei taxi, în următoarele cazuri:
  a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;
  b) autovehiculul a fost casat;
  c) autovehiculul a fost înstrăinat;
  d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineşte;
  (2) — Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
  a) să îndeplinească cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
  b) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani şi norme de poluare şi dotări suplimentare conform prezentului regulament ;
  c) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi;
  d) să aibă culoarea albă integral;
  e) să aibă norma de poluare cel puţin Euro 6;
  f) să aibă dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, menţiuni specificate în certificatul de agreare;
  2^1 (1) Autovehiculele care execută serviciul de transport persoane în regim de taxi la data aprobării prezentului Regulament şi au norma de poluare Euro 4 vor fi înlocuite până la data de 31.12.2022.
  (2) Autovehiculele cu norma de poluare Euro 4 deţinute de către societăţile de taxi vor fi înlocuite obligatoriu, în proporţie de 30%, cu autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi.
  (3) La eliberarea noilor autorizaţii taxi aferente autovehiculelor electrice, societăţile de taxi vor fi scutite de taxe. ”
  (3) Modificarea autorizaţiei taxi se realizează pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină:
  a) cererea transportatorului autorizat pentru înlocuirea autovehiculului în care se precizează motivul înlocuirii ;
  b) copie a autorizaţiei de transport ;
  c) autorizaţia taxi în original şi setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul);
  d) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
  e) copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi;
  f ) certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional);
  g) declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
  h) dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autorităţi publice locale;
  i) dovada plăţii tarifului pentru eliberarea noii autorizaţii taxi.
  (4) Dosarele întocmite în condiţiile alin. (3) vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.
  (5) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
  (6) Autoritatea de autorizare va elibera autorizaţia taxi modificată sub rezerva prezentării în termen de 15 zile de la eliberare a dovezii privind fiscalizarea aparatului de taxat;
  (7) Autorizaţia taxi modificată se eliberează împreună cu setul de ecusoane corespunzător (dacă este cazul) cu condiţia achitării în prealabil contravalorii acestuia.
  (8) Transportatorul autorizat este obligat să depună documentele, în vederea modificării autorizaţiei, taxi în termen de 60 de zile calendaristice din momentul în care a intervenit modificarea.
  (9) Dacă se depăşeşte termenul prevăzut la alin. (8) autorizaţia taxi se suspendă pentru o perioadă de 3 luni.
  (10) Modificarea autorizaţiei taxi se face prin Dispoziţie de Primar.
  (11) Pentru autovehiculul deţinut în temeiul unui contract de leasing, în cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, utilizatorul autovehiculului devine proprietar, se impune modificarea autorizaţiei taxi pe baza documentaţiei prevăzută la alin. (3) cu respectarea prevederilor alin. (7), (8) (9) şi (10).”