Sistem e-Factura


În Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prin care s-au adus modificări referitoare la facturarea electronică.

În conformitate cu prevederile art.2, alin.1, pct.c) și d) din O.U.G. nr. 120/4 octombrie 2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, în sensul Capitolului 1, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

c) emitent al facturii electronice – operatorul economic care emite factura electronică către destinatar şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;

d) destinatar al facturii electronice – operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă şi orice altă entitate care primeşte factura electronică însoţită de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;

Sistemul e-Factura are 2 componente: obligația de a transmite facturile emise către clienți, în vigoare de la 1 ianuarie 2024 și obligația de a primi facturile de la furnizori prin e-Factura, în vigoare de la 1 iulie 2024.

  •    În acest sens, asociațiile de proprietari care emit facturi, ca urmare a existenței contractelor de închiriere a spațiilor comune sau când există un proprietar în asociație persoană juridică, au obligația conformării și înregistrării în sistemul RO e-Factura începând cu 01 ianuarie 2024.

Asociațiile de proprietari pot emite facturi electronice prin intermediul unui software de facturare online sau prin intermediul unui program de facturare instalat pe un computer. Pentru a transmite facturile electronice în sistemul RO e-Factura, asociațiile de proprietari trebuie să obțină un certificat digital calificat.

  •     Asociațiile de proprietari care doar primesc facturi de la furnizorii de utilități publice și de la alți furnizori sau prestatori de servicii, au obligația conformării și înregistrării în sistemul RO e-Factura începând cu 01 iulie 2024, termen până la care vor putea intra în posesia facturilor emise și în format PDF.

Atragem atenția că, începând cu data de 01 iulie 2024 doar documentul e-Factura poate fi considerat ca document original, care poate fi înregistrat în contabilitate, iar primirea și înregistrarea de către destinatari a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, fără a fi transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă contravențională.

Informații suplimentare cu privire la sistemul național privind factura electronică RO e-Factura pot fi obținute prin următoarele modalități:

– accesând site-ul Ministerului Finanțelor, www.mfinante.gov.ro;

– accesând portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro;

– telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60; – la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

În atenția administratorilor asociațiilor de proprietari


În atenția administratorilor asociațiilor de proprietari:  

Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile art.64, lit.10 și lit.11 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

(10) atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis;

(11) expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor. 

Taxe 2024


Prin H.C.L. nr.293/2023, republicată conform H.C.L. nr.893/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2024 s-au stabilit următoarele taxe:

– taxă pentru eliberarea atestatului de administrator condominiu, persoană fizică – 307 lei;

– taxă pentru eliberarea autorizației de administrator condominiu, persoană juridică – 369 lei.​

Comunicat – în atenția asociațiilor de proprietari de pe raza municipiului Brașov racordate la sistemul public local de furnizare a energiei termice


Vă reamintim că potrivit OUG nr. 130/2022 pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, art. 10, alin. (5) în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuție orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare – repartitoare, până la 31.12.2023, pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuit.

Jurnal evenimente imobil-parte integrantă a Cărții tehnice a construcției


Înscrierea în programul de reabilitare termică în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C5 – Valul Renovării


Primăria Municipiului Brașov anunță asociațiile de proprietari care doresc reabilitarea termică a blocului că este momentul să depună documentația pentru un program de finanțare ce face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR:

Până la data de 18 martie 2022 inclusiv, asociațiile care doresc realizarea acestor lucrări trebuie să depună documentele necesare, acesta fiind termenul limită maxim admis. Documentațiile depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Principiul după care vor fi onorate cererile asociațiilor de proprietari va fi acela al primului venit, primul servit.

!Atenție Programul de finanțare presupune 0 lei cofinanțare din partea cetățenilor sau a asociației de proprietari.

În cazul în care dețineți documentații tehnice (expertiză tehnică și audit energetic al clădirii), vă rugăm să ni le puneți la dispoziție în vederea urgentării depunerii cererii de finanțare.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI/AGAP  trebuie să conţină următoarele informaţii minime:

  1. aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice,
  2. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);
  3. numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);
  4. numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, este necesar acordul proprietarilor de apartamente, în proporția prevăzută la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, cu raportare la numărul proprietarilor de apartamente aferenți fiecărei asociații de proprietari.

În cazul în care în cadrul unei asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri și doar unul din acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârilor AGAP se va putea lua cu acordul scris al majorității proprietarilor blocului obiect al proiectului, membrii ai asociației de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul asociației de proprietari respective.

Totodată, Asociaţia/țiile de proprietari va/vor prezenta la Solicitant (Primăria Brașov) un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul din partea a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanțării în cadrul PNRR, şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentația tehnico-economică.

De asemenea, din tabel trebuie să rezulte acordul a 100% din proprietarii apartamentelor/spaţiilor care se încadreaza în situaţiile prevăzute la punctele 3) si 4) din paragraful anterior al prezentei sectiuni.

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociaţii de proprietari, se va întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

Dacă blocul a fost construit cu spaţii comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu lucrările de intervenţie prevăzute prin proiect, se poate realiza proiectul fără spaţiile comerciale de la parter. Astfel, în cadrul Hotărârii AGAP, la punctele 3), 4) din prezentul paragraf, toate apartamentele situate la parterul blocului nu vor fi luate în considerare.

În situația în care există la parter spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință, dar blocul nu a fost construit cu astfel de spații, acestea vor fi tratate ca și spațiile comerciale aflate la nivelele superioare/etaje.

Atenție: clădirea trebuie să fie construită (are lucrările finalizate din punct de vedere fizic) înainte de anul 2000

Documentele pentru înscrierea în program sunt următoarele:

  1. SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  2. HOTĂRÂRE DE PARTICIPARE A ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI LA PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZIȚIENȚĂ PRIVIND REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE
  3. LISTA DE PROPRIETARI PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ

Modele de documente sunt atașate prezentei și trebuie înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Brașov doar în format original, la adresa B-dul Eroilor nr. 8, Brașov.

INFORMARE – SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI


În atenţia comitetului executiv, administratorului şi cenzorului asociaţiei

            În temeiul art.10, alin.3 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor vă informăm că potrivit prevederilor ART.VI din Legea nr.196/2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.5 al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică

În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit.

            Având în vedere prevederile art.32, alin.1 dinLegea nr.196/2018,

Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi modernizarea condominiului, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creşterii performanţei energetice, precum şi reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului armonios şi unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervenţiilor,

Vă solicităm să aduceţi la cunoştinţa proprietarilor/locatarilor din asociaţia de proprietari pe care o reprezentaţi, prin afişare la fiecare scară de bloc, prevederile şi obligaţiile mai sus enunţate în vederea însuşirii şi luării tuturor măsurilor care se impun.

Anexăm la prezenta extras din Legea nr.196/2021 cu referire la obligativitatea montării sistemelor de măsurare pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă.        

ANEXA

Legea nr. 196 din 12 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Articolul 8

 (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale.

….……………………………..

La articolul 8 alineatul (2), după litera k) se introduc şase noi litere, literele l)-q), cu următorul cuprins:

l)solicită asociaţiilor de proprietari/locatari situaţia instalării sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică în scopul individualizării consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

m)realizarea setului de date spaţiale în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

….…………………………………

La articolul 29, alin 1) şi 3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri. Repartizarea costurilor individuale se realizează în baza metodologiei de repartizare a costurilor, elaborată şi aprobată de A.N.R.E.

……………………………………………………………………

(3)Montarea, întreţinerea şi exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de către autoritatea de reglementare competentă.

….…………………………………………

La articolul 38, litera a) alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

……………………………………………………………………………………..

 (1)Proprietarii apartamentelor individuale şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit situate în imobile de tip condominiu, care nu sunt conectate la reţeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte proporţională cu cota-indiviză, din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branşamentul condominiului, cotă-parte stabilită conform regulamentului/metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu.

….………………………………………………….

 Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1)Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

….………………………..

b)golirea instalaţiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparaţii fără acordul scris al operatorului serviciului şi al asociaţiei de proprietari, cu excepţia cazurilor de avarii sau de forţă majoră.

(2) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei debranşarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispoziţiilor prezentei legi, cu excepţia faptei care constituie infracţiune şi care se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Constituie contravenţie, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.

(4) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

….…………………………………

b)montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizaţie sau cu autorizaţie a cărei valabilitate a expirat.

….……………………………….

Articolul VI

La articolul 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 (5)În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că lista persoanelor juridice care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobilele de tip condominiu este publicată pe pagina de internet a A.N.R.E.

Anunț privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor


În conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor: „Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prezenta lege.”

Ordonanţa nr. 21/2019 prevede că: „Termenul prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2021.”

Potrivit art. 64, alin. (7) din Legea nr. 196/2018: “În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice prevăzute la alin. (6) au obligaţia obţinerii atestatului în condiţiile legii pentru toţi angajaţii acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.” În consecință, este necesară îndeplinirea formalităților în vederea emiterii noilor atestate de administrator de condominii, până la data de 1 ianuarie 2021, astfel cum este prevăzut în textul de lege mai sus citat.

Lista cu organizatorii de programe de calificare pentru administratorii de condominii


Anunț privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


Comunicat în atenția asociațiilor de proprietari